Terms of service

Siverhall PTSE AB (www.patterntrading.se)

PatternTrading.se (PT) är endast en online utbildnings webbplats. Informationen på webbplatsen kan tillhandahållas från källor som inte är anslutna till PT. Noggrannheten och tillförlitligheten av sådan information förutsätts vara pålitlig. Däremot så garanterar inte PT riktighet, fullständighet, kvalitet, tillräcklighet eller innehållet i någon information på vår hemsida. Sådan information tillhandahålls “som den är” utan garantier eller villkor av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive utan begränsning underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Webbplats kan innehålla felaktigheter och / eller tryckfel. Informationen ovan är generell och inte anpassade till någon särskild portfolio. Förlitan på data eller annan information är på användarens egen risk. Under inga omständigheter kommer PT vara ansvarig för några direkta, exemplariska, straff, följdskador, särskilda eller indirekta skador till följd av användningen av informationen. Användaren samtycker till att PT inte gör några utfästelser eller garantier, uttryckliga eller underförstådda, med avseende på information om handel, rekommendationer, eller riktighet eller fullständighet av dessa, inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier eller garantier om säljbarhet, aktualitet, kvalitet eller lämplighet för ett visst ändamål, och de som uppstår genom lag eller på annat sätt i lagen eller från någon kurs i handel eller användning av handel. Ingen information utgör en uppmaning av PT att köpa eller sälja värdepapper, optioner, terminer eller andra investeringsprodukter.

Tidigare prestationer är inte nödvändigtvis ett tecken på framtida resultat. Det finns risker med terminer, optioner, aktier och valutahandel och det är inte lämpligt för alla. Risken för förlust i handeln kan vara betydande. Termins handel har hög hävstång och kan vara illikvida. Du bör därför noga överväga om sådan handel är lämplig för dig med tanke på din ekonomiska situation, finansiella mål och behov, ekonomiska resurser och andra relevanta omständigheter. Generellt utländska värdepapper, optioner, terminer och valutatransaktioner innebär exponering för en kombination av följande riskfaktorer: marknadsrisk, kreditrisk, avvecklingsrisk, likviditetsrisk, operativ risk och rättslig risk. Till exempel kan det finnas allvarliga marknadsstörningar om de ekonomiska eller politiska eller andra oförutsedda händelser lokalt eller utomlands påverkar marknaden. Utöver dessa typer av risker kan det finnas andra faktorer såsom redovisning och skattemässig behandling som Traders bör tänka på. Intradags handel kan vara mycket riskabelt. Intradags handel är i allmänhet inte lämpligt för någon med begränsade resurser och begränsade investerings eller handels erfarenheter och låg risktolerans. Du bör vara beredd på att förlora alla de pengar som du använder för handel. Framför allt bör man inte finansiera handel med pensionssparande, studielån, topplån, krisfonder, fonder som avsatts för ändamål såsom utbildning eller bostad, eller medel som krävs för att klara dina levnadskostnader. Användaren tar själv ansvar för att denne förstår, är medveten om, vill och kan ta de risker som beskrivs ovan. Du kommer att vara ensam ansvarig för beslut om handel som genomförs på ditt konto.

Informationen tillhör PT och skyddas av tillämplig upphovsrätts lag. Användaren samtycker att inte reproducera, återutsända, sprida, sälja, distribuera, publicera, sända, cirkulera eller kommersiellt exploatera information på något sätt utan skriftligt tillstånd från PT eller leverantörer. PT förbehåller sig rätten att säga upp tillgång till information.

Genom att ta del utav denna information erkänner du din förståelse och samtycker till ovanstående och kan inte hålla PT ansvariga.